ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VOS Veterinaire Operatie Service BV

Algemene leveringsvoorwaarden ivm beroepsaansprakelijkheid

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op
alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij VOS Veterinaire Operatie Service BV
hierna te noemen: VOS partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van
cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door VOS uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.
Artikel 2 Aangaan overeenkomst
1. De verplichtingen van VOS gaan nooit verder dan door VOS schriftelijk is bevestigd.
Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van VOS zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14
dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft
aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is
overeengekomen. Na verval van het aanbod is VOS gerechtigd het aanbod te
wijzigingen.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij VOS mag
vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en VOS de aanvaarding van het
aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”
Artikel 4 Medewerking door cliënt
4.1 Cliënt zal VOS steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle
medewerking verlenen.
4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VOS
verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de
artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte
informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit
voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is VOS bevoegd het
daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.
Artikel 5 Uitvoering
5.1 VOS neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op
zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform
de eisen van goed vakmanschap tot en met het einde van de operatieve ingreep.
5.2 VOS zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden
met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van VOS bevorderlijk is voor
een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
heeft VOS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de
overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid
of gewijzigd. Meerwerk zal door VOS in principe slechts dan worden verricht, indien
door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de
gebruikelijke tarieven van VOS.
3. Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel
6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst
kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van VOS een wijziging in de uitvoering van de
overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is VOS
bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.
Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of
een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 8 Prijs en betaling
8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder
korting of verrekening door overschrijving naar een door VOS aan te wijzen
bankrekening.
8.2 Cliënt dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij
partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
8.3 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. VOS is bevoegd de
vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van
buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van
het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
8.4 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van VOS dan geeft cliënt dit binnen 14
dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na
dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien
cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te
hebben aanvaard.
8.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet
het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor
diensten te weigeren, tenzij hij VOS schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor
de levering heeft gesteld en VOS ook binnen deze termijn niet aan haar
verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
1. Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van VOS opgeschort.
In dat geval is VOS verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met
overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot
personen en / of materiaal waarvan VOS zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk
en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in
redelijkheid niet van VOS kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking:
overheidsmaatregelen, bedrijfs, verkeers en of transportstoringen, storingen in de
aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van
ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door
beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien VOS bij het intreden
van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is VOS
gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijk van VOS wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming
van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal
het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
2. De aansprakelijkheid van VOS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt VOS onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering
van de tekortkoming, en VOS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van
de verplichtingen tekort blijft schieten.
3. VOS is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is
geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk VOS, naar haar
oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
4. Opdrachtgever zal VOS vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken
van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van
bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
5. Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op VOS geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de
grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering
12.1 VOS behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of
(semi)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van VOS kan worden
verlangd. In dergelijke gevallen dient VOS de annulering schriftelijk aan de cliënt
mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding
te vorderen.
Artikel 13 Beëindiging
13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen
zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het
verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij
partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15 Geschillen
15.1 Alle geschillen welk tussen VOS en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een
overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden berecht door een bevoegde rechter, tenzij VOS ervoor
kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het
gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling
1. VOS is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing
zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te
zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in
stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een
rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en)
voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
2. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
VOS.

Veterinaire Operatie Service

Dierenartsen én eigenaren kunnen terecht bij VOS voor 

Advies | Onderzoek | Second opinion | Diagnose | Behandeling | Prognose | Nazorg

   06 520 44 156

  vosveterinair@me.com

Copyright © 2022 VOS, Veterinaire Operatie Service B.V.